Centrum Kultury Agora dolnośląskim operatorem regionalnym programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025!

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Aktualnie trwa jego III edycja, zaplanowana na lata 2023-2025. Głównym celem programu jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze.

Program zakłada wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności. Przyjęto, że możliwość podmiotowego uczestnictwa w kulturze jest istotnie związana z tożsamością jednostek i wspólnot lokalnych, ich dobrostanem, gotowością do podejmowania dialogu, budowania więzi i rozwijania kapitału społecznego.

Aby w pełni wykorzystać potencjał edukacji kulturowej, zakłada się również rozwój kompetencji osób dorosłych współpracujących z młodzieżą oraz upowszechnienie wiedzy wynikającej z doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w realizację Programu.

 

Głównym celem programu Bardzo Młoda Kultura jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze.

Animacja o programie BMK

O programie w języku migowym

Co roku wspieramy finansowo i merytorycznie 8 inicjatyw w 4 gminach Dolnego Śląska.

Przez trzy lata będziemy tworzyć, wzmacniać i rozbudowywać wielostronne sieci współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w naszym regionie. Wykorzystamy: działania informacyjno-sieciujące, diagnostyczne i ewaluacyjne, szkoleniowo-warsztatowe, a przede wszystkim uruchomimy zasoby wsparcia finansowego inicjatyw, odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności.

Budowana przez nas sieć współpracy ma na celu aktywizacje mieszkańców małych gmin do 50 000 tysięcy mieszkańców. To właśnie do nich chcielibyśmy docierać i umożliwiać realizację, zbadanych wcześniej potrzeb lokalnych i zasobów kulturowych, oddolnych inicjatyw i pomysłów, za które w dużym wymiarze odpowiadać będzie młodzież. Zgodnie z misja Bardzo Młodej Kultury, zależy nam, aby ta konkretna grupa społeczna, w partnerstwie ze stowarzyszeniami, GOK-ami, bibliotekami, szkołami czy osobami fizycznymi, rozpoczęła świadome działania na rzecz swojego najbliższego środowiska.

Dla osób i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem funduszy, organizujemy trzydniowe Laboratorium Lidera, które będzie miało na celu przeprowadzenia diagnozy lokalnego potencjału kulturowego, przeszkolenie uczestników do  prawidłowej realizacji zgłoszonych projektów oraz ich ewaluacji.

Będziemy zachęcać do realnego wykorzystania środków przyznanych przez Narodowe Centrum Kultury na rzecz lokalnych działań. Dlatego jeżeli widzisz potencjał w swoim środowisku lokalnym, chcesz zaktywizować twórczo młodzież, posiadasz zaplecze infrastrukturalne do realizacji trzydniowych warsztatów, chcesz włączyć się w promocję Bardzo Młodej Kultury w twoim regionie, wystarczy, że zaprosisz nas do siebie i dołączysz do ogólnopolskiej sieci BMK. 

Zaproponujemy także otwarte szkolenia, warsztaty kompetencyjne podnoszące kwalifikacje osób pracujących z młodzieżą oraz organizowaną we Wrocławiu Dolnośląską Giełdę Wymiany Inspiracji, podczas której zaprosimy do wymiany praktyk, doświadczeń i wzajemnych inspiracji, skierowaną do animatorów kultury, przedstawicieli 3 sektora, edukatorów, instytucjami kultury oraz wszystkich zainteresowanych edukacją kulturową. Co najważniejsze, nasza giełda, będzie miejscem prezentacji wszystkich zrealizowanych projektów w danym roku.

Przez najbliższe lata będziemy wspólnie tworzyć mądrą edukację kulturową w wielu miejscach Dolnego Śląska, projektując wydarzenia razem z młodzieżą i dla niej. W naszych działaniach młodzi ludzie będą nie tylko widzami i odbiorcami, ale też czynnymi uczestnikami i współtwórcami tych działań.

Jeżeli widzisz potencjał w swoim środowisku lokalnym, chcesz zaktywizować twórczo młodzież, posiadasz zaplecze infrastrukturalne do realizacji trzydniowych warsztatów, chcesz włączyć się w promocję Bardzo Młodej Kultury w twoim regionie, wystarczy, że zaprosisz nas do siebie i dołączysz do ogólnopolskiej sieci BMK.

Scroll to Top
Skip to content