Deklaracja dostępności Centrum Kultury Agora

Centrum Kultury Agora zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury Agora.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Centrum Kultury AGORA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury AGOR
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie trwają prace nad odświeżeniem strony, która ma być dostosowana do obowiązujących standardów (m.in. uzupełnienie o tekst alternatywny)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Wymysło.
 • E-mail: ewa.wymyslo@ckagora.pl
 • Telefon: (71) 3251483

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury Agora
 • Adres: Centrum Kultury Agora, Ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@ckagora.pl
 • Telefon: (71) 3251483

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • dojazd MPK do przystanku Serbska (C.K. Agora): tramwaje linii 70, 74, autobusy dzienne linii 129, 142;
 • dojazd MPK do przystanku Łużycka: K, 118, 119, 142, 119, 319
 • w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się przynależny do CK Agora bezpłatny parking z miejscami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami;
 • do budynku prowadzą cztery oznakowane taśmą ostrzegawczą szerokie stopnie oraz podjazd kierujący bezpośrednio pod głowne wejście;
 • gówne wejście oraz ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku są wygodne i bezpieczne, zwymiarowane w sposób umożliwiający poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim;
 • budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami;
 • na każdym z posiomów (-1, 0, 1) znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • do każdej z sal (widowiskowej, teatralnej, baletowej, galerii oraz pracowni warsztatowych) prowadzą szerokie wejścia, bez progów;
 • wejście na scenę sali widowiskowej oraz teatralnej wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • do bocznego wejścia znajdującej się na terenie CK Agora kawiarni prowadzi szeroki podjazd;
 • możliwość wejścia na teren i do budynku CK Agora z psem asystującym.
Scroll to Top
Skip to content